ÇİLEK KİMYA VE BOYA SANAYİ LTD. ŞTİ. İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

 a) Veri Sorumlusu

ÇİLEK KİMYA VE BOYA SANAYİ LTD. ŞTİ. olarak (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

b) İşlenen Kişisel Veriler

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında, kimlik ve iletişim bilgilerinizden oluşan kişisel verileriniz (Adı-Soyadı, Telefon numarası ve e-posta adresi) işlenecektir.

c) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlere önerilmesi; ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, sektör gelişmeleri hakkında ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilerimizin bilgilendirilmesi ve bu süreçlerin yönetimi amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen;

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir.

d) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz herhangi bir kuruma, gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine aktarılmamaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK’nın 8 (2) (a) maddesi uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın, ilgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

e) Yurtdışına Aktarım

KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlenen kişisel verileriniz, Şirket’in ürün ve hizmetlerine dair satış, pazarlama faaliyetlerinin veri tabanları yurt dışında olan çevrimiçi yazılım sistemleri aracılığıyla gerçekleştirilmesi nedeniyle, KVKK’nın 9 (2) maddesindeki yurt dışına aktarım şartları doğrultusunda, ilgili kişinin açık rızası temin edilmeksizin;

 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Bundan sonra “Kurul” olarak anılacaktır.) tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”)
 • Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülke ve/veya ülkeler (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) ile sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

Yukarıda açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımı, KVKK ve ilgili sair mevzuat başta olmak üzere, Kurul tarafından alınan kararlar ve ilgili düzenlemelere uygun olarak, Şirketimiz tarafından gerekli özen gösterilerek ve gerekli tüm güvenlik önlemler alınarak gerçekleştirilecektir.

f) Kişisel Veri Toplamanın Yönetimi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle elektronik ortamda İnternet sitesi üzerinden iletişim formu doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi ve internet sitesinin ziyaret edilmesi yöntemleriyle elde edilmektedir.

g) KVKK’nın 11.Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi tercihen web sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince;

Ostim Organize Sanayi Bölgesi 1567. Soak No:57 Yenimahalle / ANKARA adresindeki Şirketimize bizzat gelerek, kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile, (varsa) tarafınızca daha önce Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

h) Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Şirket, kişisel verilerin işleme amacının ortan kalkması, Kanunlar ve ilgili sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla bilirlikte kişisel verileri siler, yok eder, imha eder veya anonim hale getirir.

i) Değişiklik ve Güncellemeler

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Şirketin kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.

Aydınlatma Metninin en güncel haline web sitemiz üzerinden ulaşılabilecektir.

ÇİLEK KİMYA VE BOYA SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ.
KVKK GİZLİLİK POLİTİKASI

1 – İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel verilerinizi doğrudan sizden ya da hizmetlerimizle ilişkili olarak veya yasal iş faaliyetlerimiz sırasında bize sağladığınız diğer bilgiler aracılığıyla elde edebiliriz.

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad-soyad, TCKN, uyruk , anne-baba adı, doğum yeri ve tarihi, cinsiyet, medeni hal, işyeri bilgisi, vergi ve sicil numaranız, unvan, biyografi, ehliyet, adli sicil kaydı, mesleki kimlik, uyarı ihtar disiplin cezası bilgileri, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler.
 • Eğitim verileriniz: Meslek, mezun olunan okul, mesleki yeterlilik bilgi ve belgeleri, meslek için alınan eğitim, sertifika verileri.
 • İletişim Bilgileriniz: Ev/işyeri adresiniz, çeşitli e-posta adresleriniz, KEP, cep telefonu numaraları dahil olmak üzere çeşitli telefon numaralarınız,
 • İşlem Güvenliği Bilgisi: Faaliyetlerimizin yürütülmesi sırasında teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verileriniz (log kayıtları, IP ve kimlik doğrulama bilgileri)
 • İşlem Bilgisi: Sunulan hizmetlerle ilgili veya Şirketin ve kişisel veri sahibinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla işlenen anket bilgisi, beyan bilgisi gibi veriler.
 • Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi : Sunulan hizmetlerle ilgili veya Şirketin ve kişisel veri sahibinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla işlenen kişisel veri sahibinin aile bireyleri (örn. eş, anne, baba, çocuk), yakınları ve acil durumlarda ulaşılabilecek diğer kişiler hakkındaki bilgiler.
 • Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi: Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler, Ehliyetinizin detayları, kamera kayıtları, araç bilgisi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar v.b.
 • Finansal Bilgi: Hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, Kredi kartı numarası, Gelir bilgisi, Ödeme bilgileriniz, Borç/alacak bilgisi v.b.
 • Sağlık bilgileriniz: Alerji gibi kronik hastalık ayrıntıları dahil tıbbi kayıt raporları, kaza raporları, v.b.
 • Görsel/İşitsel Bilgi: Fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç) ve ses kayıtları.
 • Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve Şirketimizin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler.
 • Denetim ve Teftiş Bilgisi: Şirketimizin operasyonel, finansal, suistimal ve uyum denetimi faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin işlenen kişisel veriler, üçüncü taraflarla girdiğiniz sözleşmelerin ayrıntıları, Diğer taraflarla ilişkinizin detayları.
 • Talep/Şikayet Bilgisi: Her türlü talep ve şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler.

2- Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir.

 • Mevzuata ve Yasalara uymak,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • İşyeri, iş ve çalışan sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ile takibi,
 • Mal/hizmet satış süreçlerinin ve satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, Müşteri / tedarikçi / iş ortağı kayıt ve iptallerinin yapılması, Müşteri memnuniyetine yönelik çalışmaların yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Şirket raporlamalarının yapılması,
 • Web sitesi ve sosyal medya platformlarından iletilen talep ve şikayetlerin takibi,
 • Reklam/kampanya/promosyon süreçleri ile pazarlama ve analiz süreçlerinin yürütülmesi,
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği ve fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 • Lojistik faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Şirketimizin meşru menfaati

3- İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz; KVKK’nun kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2.maddesinde yer alan amaçlarla,

 • Yurtiçi ve yurtdışındaki iş ortaklarımıza,
 • Bize hizmet veren tedarikçi ve hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkililerine,
 • Herhangi bir işletme veya varlıkları sattığımız veya satın aldığımız durumlarda üçüncü taraflara,
 • İşletme veya varlıkların muhtemel satıcısına, alıcılarına veya üçüncü taraflara
 • Bankalara,
 • Herhangi bir yasal zorunluluğa uymak veya çalışanlarımızın veya müşterilerimizin haklarını, mülklerini veya güvenliğini korumak amacıyla Yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlara,

aktarılabilmektedir.

Diğer sitelere linkler

Web sitemiz zaman zaman diğer web sitelerine ait bağlantılar içerebilir. Bu web sitelerinin herhangi birine web sitemiz aracılığı ile bir bağlantı sağlarsanız, bu web sitelerinin kendi gizlilik politikalarına sahip olduğunu ve bu politikalar için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmediğimizi lütfen unutmayın. Bu web sitelerine herhangi bir veri göndermeden önce lütfen bu politikaları kontrol edin.

4- Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı ve sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz KVKK’ nun 5,6 ve 8.maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Vergi Usul Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
 • Müşterilerin tanınmasına ilişkin ulusal ve uluslararası alandaki ilke ve esaslara uyum sağlamak, mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
  Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.
 • Açık rızanızın bulunması,
 • Sağlık dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızası aranmaksızın,
 • Sağlığa ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın,

5- Güvenlik ve kişisel verilerinizi sakladığımız yer

Kişisel verilerinizin güvenliğini korumayı taahhüt ediyoruz. Kişisel verilerinizin yetkisiz erişime ve kullanıma karşı korunmasına yardımcı olmak için çeşitli güvenlik teknolojileri ve prosedürleri kullanıyoruz. Politikaları gözden geçirmeye ve yeni teknolojilerin kullanıma sunulmasıyla ek güvenlik tedbirlerini uygulamaya devam edeceğiz.

Bilgilerin internet üzerinden iletilmesi tamamen güvenli değildir ve verilerin Kişisel Verileri Koruma Kurumunun açıklayacağı Güvenli ülke listesi dışındaki ülkelere aktarılmasını içerebilir. Bu, genellikle web üzerinden; e-posta hosting hizmetleri veya Bulut aracılığıyla bize teslim edilen özel yazılım çözümleri için bulut çözümlerinin kullanımı yoluyla gerçekleşir. Bununla birlikte, kişisel verilerinizi kendi amaçları için kullanacak herhangi bir üçüncü tarafa yetki vermeyiz. Güvenli olmayan ülkeler, kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili olarak yeterli düzeyde koruma sağlayamayabilir. Verilerinizi göndererek, bu aktarımı, depolamayı ve işlenmeyi kabul edersiniz.

Kişisel verilerinizi korumak için elimizden geleni yapmamıza rağmen, bize aktarılan kişisel verilerinizin güvenliğini tam anlamı ile garanti edemeyebiliriz. Herhangi bir veri aktarımı kendi sorumluluğunuzdadır. Kişisel verilerinizi aldıktan sonra, yetkisiz erişimi önlemek için uygun güvenlik önlemlerini kullanırız.

6- Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişilerin Hakları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesi Kapsamında sizinle ilgili verileri nasıl işlediğimize dair bilgi vermek veya değişiklikler yapmak için bize başvurmak için birey olarak belirli haklara sahipsiniz. Bu haklar belirli durumlarda geçerlidir ve aşağıda belirtilmiştir:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

7- Veri Sorumlusu Bilgisi

ÇİLEK KİMYA VE BOYA SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ.

Ostim Organize Sanayi Bölgesi 1567. Sokak No:57 Yenimahalle / Ankara
T: +90 312 354 06 06     www.cilekkimya.com

8- Bu politikadaki değişiklikler

Bu Politikayı zaman zaman güncelleme/değiştirme hakkımız saklıdır. Herhangi bir değişiklik yaparsak, bu değişiklikleri; hangi bilgileri topladığımızı, bu bilgiyi nasıl kullanabileceğimizi ve hangi durumlarda açıklayabileceğimizi, paylaşırız. Web sitemizi veya hizmetlerimizi kullanmaya devam eder ya da değişiklikler yayınlandıktan sonra veri aktarımını sürdürürseniz, güncellenmiş politikayı okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir.

9- Hak ve Talepleriniz için Bizimle İletişime geçmek İsterseniz

İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca bu politika ve işlediğimiz verilerle ilgili taleplerinizi dilekçe ve kimlik doğrulayıcı belgeler ile birlikte ‘’ Ostim Organize Sanayi Bölgesi 1567. Sokak No:57 Yenimahalle / Ankara’ adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz.  Bunun yanında, ‘’Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ’in 5. Maddesi uyarınca talebinizi kimlik doğrulayıcı belgeler ile birlikte info@cilekkimya.com adresine iletebilirsiniz.

İLGİLİ KİŞİ BİLGİ TALEP FORMUNU info@cilekkimya.com adresinden talep edebilirsiniz.